กรมทางหลวงเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)

ลงวันที่ 15 มกราคม 2567
กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. 2563 ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

 1. ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ผ่านทาง www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com
  – เผยแพร่ข้อมูล ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567
  – เปิดให้แสดงความคิดเห็น (แบบสอบถามออนไลน์) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567
 2. การจัดประชุมสัมมนาในวงกว้าง
  – เผยแพร่ข้อมูลและเปิดให้แสดงความคิดเห็นในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องพญาไท 3-4 ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลส่วนที่เป็นสาระสำคัญของโครงการแก่นักลงทุน
 • เพื่อประเมินความสนใจและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน
 • เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง สำหรับนำไปประกอบการปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวนเอกชน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน
 • เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ สู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนในวงกว้างให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

กลุ่มเป้าหมาย

 • หน่วยงานภาครัฐ สมาคม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยงานภาคเอกชน/ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง/งานระบบ/ผู้ให้บริการเดินรถ (Operator)
 • สถาบันการเงิน
 • หอการค้าไทยและหอการค้าต่างประเทศในไทย
 • สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย
 • สื่อมวลชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้รับความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเตรียมร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน
 • รับทราบระดับความสนใจของภาคเอกชนในการร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)
 • เกิดการรับรู้ของภาคเอกชนที่สนใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการ

กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้สนใจ รับทราบข้อมูลโครงการและร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ตามวัน เวลาและช่องทางดังกล่าว

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding)
ประกาศกรมทางหลวง
M82 PPP Project Information (O&M) (Presentation Handout)
กำหนดการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์
แบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์
กลุ่ม Line OpenChat
นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)