ความเป็นมาของโครงการ

โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน-ปากท่อ ภายใต้แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2579 โดยจากการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาได้กำหนดให้โครงการอยู่ในแผนดำเนินงานก่อสร้างระยะ 10 ปีแรก (พ.ศ. 2560-2569) เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล รวมถึงเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต

ปัจจุบัน กรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างส่วนงานโยธาของโครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ ดังนั้น เพื่อให้โครงการพร้อมเปิดบริการเต็มรูปแบบได้ภายในปี พ.ศ. 2570 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ให้กรมทางหลวงเปิดให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานระบบที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ

แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2579