รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน

การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ของโครงการอยู่ในรูปแบบ PPP Gross Cost โดยมีระยะเวลารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 32 ปี แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
  • ระยะที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้าง ไม่เกิน 2 ปี (พ.ศ. 2568-2570)
    เอกชนเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างงานระบบแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2570 จากนั้นเอกชนจะต้องถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนให้ภาครัฐตามรายละเอียดในสัญญาการร่วมทุนก่อนเริ่มดำเนินการโครงการ (Build Transfer Operate: BTO)
  • ระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา ไม่เกิน 30 ปี (พ.ศ. 2570-2599)
    เอกชนเป็นผู้ดำเนินการสร้างและนำส่งข้อมูลรายการผ่านทาง (Transaction Generation) ของยานพาหนะทุกคันที่วิ่งผ่านระบบ M-Flow ให้กรมทางหลวงนำใปเรียกเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการ และบริหารจัดการงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับผิดชอบงานบำรุงรักษาครอบคลุมทั้งในส่วนงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุนและงานระบบที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน โดยเอกชนจะได้รับเงินค่าตอบแทนการให้บริการ (Availability Payment: AP) จากภาครัฐตามเกณฑ์ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากปีที่เปิดให้บริการ