ขอบเขตการร่วมลงทุน

แบ่งขอบเขตการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนของโครงการได้ดังนี้

  • ขอบเขตการลงทุนของภาครัฐ : กรมทางหลวงรับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างงานโยธา ซึ่งรวมถึงงานทางและโครงสร้างทางยกระดับต่อจากโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการที่ กม.36+645 ของทางหลวงหมายเลข 35 รวมระยะทาง 24.7 กิโลเมตร
  • ขอบเขตการลงทุนของภาคเอกชน : แบ่งเป็น 2 ระยะ
  • ระยะที่ 1 : งานก่อสร้างและติดตั้งระบบ เอกชนรับผิดชอบจัดหาแหล่งเงินทุน ออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือระบบ M-Flow ทั้งโครงการ ระบบบริหารจัดการและควบคุมการจราจร ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และงานอาคารต่างๆ ภายในโครงการ โดยมีการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระยะที่ 2 : การดำเนินงานและบำรุงรักษา เอกชนรับผิดชอบดำเนินการสร้างและนำส่งข้อมูลรายการผ่านทางทั้งหมดให้กับกรมทางหลวง และบริหารจัดการงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของโครงการ ตลอดจนรับผิดชอบงานบำรุงรักษาครอบคลุมทั้งในส่วนของงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุนและงานระบบที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน