ยกระดับการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยทางหลวงพิเศษมาตรฐานสูง
พร้อมระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล

โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน-ปากท่อ ภายใต้แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2579 โดยจากการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาได้กำหนดให้โครงการอยู่ในแผนดำเนินงานก่อสร้างระยะ 10 ปีแรก (พ.ศ. 2560-2569) เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล รวมถึงเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต

แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2579

กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการร่วมลงทุนสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน และเพื่อเป็นอีกหนึ่งโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนนที่มีมาตรฐานสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและเสริมศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรอบโครงการและพื้นที่ต่อเนื่อง