สถานะโครงการ

กรมทางหลวงได้ดำเนินงานโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
 • การดำเนินงานที่ผ่านมา : กรมทางหลวงได้ดำเนินงานศึกษาโครงการแล้วเสร็จตามขั้นตอน ประกอบด้วย
  • การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Feasibility Study & EIA) แล้วเสร็จในปี 2557
  • การสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) แล้วเสร็จในปี 2558
  • รายผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในปี 2562
 • การดำเนินงานในปัจจุบัน : กรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานใน 2 ส่วนคู่ขนานกัน ดังนี้
  • งานโยธา : กรมทางหลวงก่อสร้างงานทางและโครงสร้างทางยกระดับของโครงการ แบ่งความก้าวหน้าออกเป็น 2 ช่วง
   ช่วงที่ 1 : บางขุนเทียน-เอกชัย เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2562 แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 สัญญา ค่าก่อสร้างใช้งบประมาณแผ่นดินมูลค่า 10,500 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2567

ความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา ช่วงที่ 1 : บางขุนเทียน-เอกชัย

 • ช่วงที่ 2 : ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 10 สัญญา ค่าก่อสร้างใช้งบจากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางมูลค่า 19,700 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2568

ความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา ช่วงที่ 2 : เอกชัย-บ้านแพ้ว

 • งานระบบ : กรมทางหลวงอยู่ระหว่างเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โดยจะมีการพิจารณาจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมทุน ในลำดับถัดไป

โดยมีแผนการดำเนินงานทั้ง 2 ส่วนรองรับกัน ดังนี้

แผนดำเนินงานก่อสร้างและการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาของโครงการ