แผนการดำเนินงาน

โครงการจะดำเนินงานคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) แล้วเสร็จตามขั้นตอนภายในปี พ.ศ. 2568